Motivatietheorie van Deci en Ryan

The Self Determination Theory van de Rochester School van motivatiepsychologen Vertegenwoordigd door Richard (R.M.) Ryan en Edward (E.L.) Deci.

De motivatietheorie gaat uit van de natuurlijke, aangeboren neiging van mensen om bezig te zijn met interessante dingen en te zoeken naar verbintenissen tussen zichzelf en de wereld.

Deci en Ryan ontdekten dat onder die gerichtheid op groei en natuurlijke ontwikkeling een fundament ligt van drie psychologische basisbehoeften: een natuurlijke behoefte aan autonomie, relatie en competentie. Als daaraan is voldaan dan is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren, maar als één van de drie tekortgedaan wordt, dan ontstaan veel van de motivatieproblemen die in veel organisaties ervaren worden.

Wat coaches kunnen doen om aan de basisbehoeften tegemoet te komen, opdat coachees hun intrinsieke motivatie voluit kunnen inzetten.

Als het gaat om relatie, de behoefte om interacties aan te gaan en ons verbonden te voelen:

 

  • Vertrouwen hebben  in de capaciteiten en groei van de coachees
  • Op basis van dit vertrouwen  loslaten, waardoor leerlingen de ruimte voor zelfbepaling en eigen verantwoordelijkheid ervaren en tegelijkertijd leerlingen onvoorwaardelijke steun en acceptatie bieden.
  • De coachees als full-partner in het leerproces beschouwen
  • Zich als persoon profileren met de eigen interesses, voorkeuren en karakter

Als het gaat om autonomie, de vrijheid het eigen handelen te mogen sturen:

  • Erkennen van de behoefte van coachees aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid en leren ontwerpen, dat daarbij past
  • coachees de ruimte bieden om zichzelf te bepalen, onafhankelijk van controle van derden
  • Een op autonomie gerichte coach- en leerstijl ontwikkelen

Als het gaat om competentie, het uitdagende pad naar meesterschap:

  • Coachees hebben uitdaging nodig om betrokken te blijven op de leertaak, waardoor flow ontstaat. Flow is de toestand waarin mensen zo opgaan in de activiteiten dat ze alles om zich heen vergeten. Flow is een krachtige motor voor leren. (Csikszentmihalyi) Daarvoor is  een goede match tussen uitdaging en ervaren bekwaamheden essentieel.
  • Bevorder de flow door uitdagende taken te bieden, duidelijke doelen te stellen en een snelle feedback op de voortgang van de activiteit te geven.

Meer weten over deze drijfveren?